Paducah Pharmacy Preceptors

Craig Beavers, PharmD, FACC, FAHA, FCCP, BCCP, BCPS-AQ Cardiology, CACP
Justin Emmons, PharmD
Amber Kelley-Harned, RPh
Lauren Kennady, PharmD
Shawn Kinsey, PharmD
Nathan Lamb, PharmD
Laura Madison, PharmD
Chasity McIntyre, PharmD, MBA
Marcus Potts, PharmD
Nicholas Sullivan, PharmD
Colleen Wicenski, PharmD
Scott Wicenski, PharmD